Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Sklepu Internetowego www.trackery-solarne.pl stanowiącego własność Admintes Sp. z o.o.,
ul. Zamknięta 10/1.5, 30-554 Kraków, NIP: 6793210415, KRS: 0000877764, REGON: 387893073.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 Poz. 1204), zarząd Admintes Sp. z o.o., ul. Zamknięta 10/1.5, 30-554 Kraków, NIP: 6793210415, KRS: 0000877764, REGON: 387893073, ustalił niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną:

1. Definicje użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczją:

Cena - cena Produktu należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu podane są w walucie polski złoty (PLN) i zawierają w sobie wszystkie składniki w tym cło i podatek VAT (cena brutto). Ceny nie zawierają kosztów Dostawy.

Dostawa - usługa lub czynność faktyczna, która polega na dostarczeniu Produktu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy.

Dostawca - podmiot świadczący usługę Dostawy.

Dzień Roboczy - jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz Rejestracji - formularz dostępny dla Klienta w Sklepie Internetowym dający możliwość utworzenia Konta Klienta.

Formularz Zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu Dostawy i płatności.

Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wybranych indywidualnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji w Sklepie Internetowym, którego celem jest zabezpieczenie dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym przed osobami trzecimi.

Klient, Usługobiorca - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a w sytuacjach przewidzianych przez obowiązujące przepisy także osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa może być beneficjentem oferowanych Usług i Produktów lub który może być lub jest stroną Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta - Usługa stanowiąca indywidualny panel dla każdego Klienta, będący zbiorem zasobów w Systemie Teleinformatycznym Usługodawcy, uruchomiony na rzecz Klienta przez Usługodawcę po zarejestrowaniu się przez Klienta i zawarciu umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta.

Login - oznacza indywidualną nazwę Klienta, która została przez niego wybrana osobiście, składającą się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, której ustalenie wraz z Hasłem jest niezbędne do utworzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Newsletter - Usługa dająca możliwość Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na udostępniony przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, nieodpłatnych informacji wysyłanych przez Usługodawcę, które odnoszą się do Produktów, nowości i promocji dostępnych w Sklepie Internetowym.

Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej, która bezpośrednio wiąże się z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy Regulamin.

Rejestracja - dokonanie czynności unormowanej w Regulaminie, która jest obligatoryjna do korzystania w pełni przez Klienta z wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy - platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia Usług oferowanych przez Usługodawcę, prowadzona przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

Sprzedawca, Usługodawca - właściciel Sklepu Internetowego Admintes Sp. z o.o., ul. Zamknięta 10/1.5, 30-554 Kraków, NIP: 6793210415, KRS: 0000877764, REGON: 387893073,
adres poczty elektronicznej: biuro@trackery-solarne.pl

Producent – podmiot produkujący towary w celu ich sprzedaży na rynku oraz dający gwarancję, rękojmię i biorący pełną odpowiedzialność za jakość i zgodność z opisem na opakowaniu sprzedawanych produktów.

Strona Internetowa Sklepu - oznacza wszystkie strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi działalność Sklepu Internetowego pod adresem www.trackery-solarne.pl

System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, która za pośrednictwem Sklepu Internetowego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o koszty Dostawy, której warunki określa w szczególności Regulamin. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, Cenę, koszty Dostawy oraz inne istotne warunki.

Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące wyraz bezpośredniej woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Postanowienia ogólne.

2.1. Regulamin określa:

- prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną i sprzedażą Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
- warunki świadczenia Usług i sprzedaży Produktów,
- rodzaje Usług i ich zakres,
- zasady ochrony danych osobowych,
- tryb postępowania reklamacyjnego.

2.2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.trackery-solarne.pl prowadzony jest przez Admintes Sp. z o.o.,
ul. Zamknięta 10/1.5, 30-554 Kraków, NIP: 6793210415, KRS: 0000877764, REGON: 387893073, adres poczty elektronicznej: biuro@trackery-solarne.pl

2.3. Sklep Internetowy funkcjonuje na zasadach określonych w Regulaminie.

2.4. Regulamin stosuje się wyłącznie do świadczenia Usług w odniesieniu do Usługobiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

2.5. Niniejszy Regulamin dotyczy zarówno Konsumentów, jak i Przedsiębiorców, którzy są Usługobiorcami Sklepu Internetowego. Wyjątkiem jest pkt. 15 Regulaminu, który dotyczy wyłącznie Przedsiębiorców.

2.6. Sprzedawca nie zezwala na wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego celem prowadzenia przez Klienta działalności, która jest sprzeczna z interesem Sprzedawcy.

3. Wymagania techniczne.

3.1. Dla optymalnego korzystania z Usług konieczne są co najmniej:
- urządzenie klasy PC lub inne o równoważnej charakterystyce,
- połączenie z siecią Internet,
- zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, w skład którego wchodzi co najmniej przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, w szczególności: Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 – w wersjach wskazanych lub wyższych – bądź inna analogiczna przeglądarka internetowa. Serwis został zoptymalizowany do rozdzielczości 1920x1080,
- włączona obsługa javascript,
- włączoną obsługę plików cookies,
- posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.2. Różniąca się od wskazanej w punkcie poprzednim konfiguracja urządzenia może prowadzić do braku możliwości skorzystania z Usługi lub funkcji Sklepu Internetowego w ogóle, bądź też do możliwości skorzystania z nich jedynie w niepełnym zakresie, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

4. Zasady świadczenia Usług i korzystania ze Sklepu Internetowego.

4.1. Usługobiorca wraz z rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, do którego dostęp możliwy jest przy użyciu odpowiedniego odnośnika.

4.2. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę.

4.3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego.

4.4. Usługobiorca wyraża zgodę na stosowanie Regulaminu w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego lub Usług.

4.5. W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu, zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania ze Sklepu Internetowego lub Usług. 

4.6. W czasie korzystania ze Sklepu Internetowego lub Usług jakiekolwiek zachowania Usługobiorcy sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i ogólnie pojętą etyką są zabronione.

4.7. Z Konta Klienta może korzystać tylko Klient, który jest założycielem Konta Klienta.

4.8. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla zapewnienia stałego i niezakłócanego dostępu do Usług, jednakże z uwagi na niezależne od niego właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego nie może go zagwarantować.

4.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: 

- zawieszenia bądź wstrzymania świadczenia za pośrednictwem Sklepu Internetowego wszystkich lub niektórych Usług ze względu na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub dokonania modyfikacji Sklepu Internetowego, 

- przesyłania na adres poczty elektronicznej Klienta komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, 

- wprowadzania zmian w świadczonych Usługach oraz sposobie działania Sklepu Internetowego bez podania przyczyny.

4.10. Usługodawca ma pełne prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu treści promocyjnych i reklamowych, które są nieodłączną częścią Sklepu Internetowego i oferowanych w nim Produktów.

4.11. Usługobiorca korzystający z Usług zobligowany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5. Rodzaj i zakres usług.

5.1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługodawca świadczy następujące Usługi: Newsletter, Formularz Zamówienia, prowadzenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5.2. Wszystkie oferowane Usługi dostępne w Sklepie Internetowym są świadczone na warunkach, które zostały określone w Regulaminie.

5.3. Umowa o świadczenie Usług polegających na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym oraz świadczenia Usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.

5.4. Umowa o świadczenie Usługi Formularz Zamówienia polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę.

5.5. Świadczone przez Usługodawcę Usługi są nieodpłatne i dostępne 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

5.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyboru zmiany formy, czasu i rodzaju oraz sposobów oferowania dostępu do Usług. Klient w sytuacji jakiejkolwiek zmiany Regulaminu zostanie bezzwłocznie o niej poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.7. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dostępne dla każdego Klienta. Usługa ta polega na przesłaniu przez Sprzedawcę na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta wiadomości e-mail, które zawierają informacje o promocjach i Produktach oferowanych przez Sprzedawcę.

5.8. Klient ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z usługi Newsletter wypisując się z subskrypcji poprzez panel w Koncie Klienta lub korzystając z odnośnika, który jest umieszczany w każdej wysyłanej wiadomości e-mail w ramach funkcjonowania Usługi Newsletter.

5.9. Usługa Formularz Zamówienia rozpoczyna się w chwili dodania pierwszego Produktu do koszyka w Sklepie Internetowym. Usługa ta jest jednorazowa i ma na celu przeprowadzenie procesu zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

5.10. Wraz z chwilą złożenia Zamówienia lub anulowania składania Zamówienia świadczenie usługi Formularz Zamówienia ulega zakończeniu.

5.11. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest wyłącznie po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Rejestracji. Celem Usługi jest dostarczenie Klientowi panelu administracyjnego do modyfikacji danych osobowych, a także do zarządzania Zamówieniami.

5.12. Klient w dowolnym momencie ma prawo do zaprzestania korzystania z usługi Konto Klienta i usunięcia własnego Konta Klienta poprzez panel administracyjny bez podania przyczyny.

5.13. Aby Klient mógł złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym, nie jest wymagana od niego Rejestracja.

5.14. Rejestracja w Sklepie Internetowym odbywa się poprzez wypełnienie przez Klienta dostępnego na Stronie Internetowej Sklepu Formularza Rejestracji, a następnie przesłanie go drogą elektroniczną do Sprzedawcy. Podczas procesu Rejestracji Klient definiuje swój indywidualny Login i Hasło.

5.15. Podczas procesu Rejestracji Klient zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacją jego postanowień.

5.16. Klient dokonując Rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

5.17. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypełnionego Formularza Rejestracji, Klient otrzymuje potwierdzenie pomyślnie ukończonej Rejestracji w postaci wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej. Od tego momentu zostaje zwarta umowa o świadczenie Usługi Konta Klienta.

6. Warunki zawierania Umów Sprzedaży.

6.1. Informacje na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.2. Klient ma możliwość składać Zamówienie w Sklepie Internetowy 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

6.3. Ceny Produktów dostępne na Stronie Internetowej Sklepu w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta są wiążące dla Klienta. Późniejsza ewentualna zmiana ceny poszczególnych Produktów dokonana przez Sprzedawcę po otrzymaniu Zamówienia od Klienta, nie będzie wiążąca dla stron.

6.4. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia znajdujący się na stronie www.trackery-solarne.pl.pl

6.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu w postaci faktury imiennej lub faktury VAT oraz umowy kupna sprzedaży z firmą Admintes Sp. z o.o., ul. Zamknięta 10/1.5, 30-554 Kraków, NIP: 6793210415, KRS: 0000877764, REGON: 387893073.  Dokumenty te będą dołączane do przesyłki.

6.6. Sprzedawca realizuje Zamówienia Klienta we wszystkie Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 17:00. Zamówienia, które zostały złożone w Dni Robocze po godzinie 17:00, w soboty, niedziele lub święta, będą realizowane w kolejny, najbliższy Dzień Roboczy.

6.7. Aby Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem mogła być zawarta, Klient zobligowany jest do złożenia Zamówienia dostępnymi do tego metodami.

6.8. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania Zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

6.9. Treść zawartej Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest utrwalona i zabezpieczona kolejno w wiadomości e-mail przesłanej Klientowi na wskazany adres poczty elektronicznej oraz w Systemie Teleinformatycznym Sklepu Internetowego.

7. Płatności.

7.1. Sprzedawca w ramach sprzedaży Produktów udostępnia następujące metody płatności: płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności, płatność kartą (w przypadku płatności kartą dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność to karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) oraz płatność za pobraniem (przy odbiorze) przy zamówieniu do 1000 zł. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7.2. Aby Umowa Sprzedaży została sfinalizowana, Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny w terminie 3 dni od momentu jej zawarcia z wyjątkiem sytuacji, w której zawarta Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

7.3. W sytuacji wyboru płatności tradycyjnym przelewem, wpłatę należy uiścić na rachunek bankowy Sprzedawcy nr: (w polu odbiorca: Admintes Sp. z o.o.) wpisując w tytule przelewu Login i numer Zamówienia. Realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

7.4. W przypadku wybrania opcji płatności poprzez zewnętrzne, elektroniczne serwisy płatności (Blue Media S.A.) realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia wpłynięcia ceny za Zamówienie.

7.5. Obsługę płatności elektronicznych i płatności kartą prowadzi: Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, NIP: 585-13-51-185, KRS: 0000320590, REGON: 191781561.

7.6. Klient, który wybrał płatność za pobraniem, zobowiązany jest do uiszczenia ceny przy odbiorze Produktu. W sytuacji nie uiszczenia ceny w terminie o którym mowa w pkt. 8.2. Regulaminu, Sprzedawca poinformuje Klienta o dodatkowym terminie na uregulowanie płatności, z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W przypadku dalszego braku wpłaty ze strony Klienta, Sprzedawca poinformuje Klienta o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 491 Kodeksu Cywilnego.

7.7. Sprzedawca w ramach prowadzenia swojej działalności realizuje Zamówienia na terenie Unii Europejskiej.

7.8. Koszty Dostawy ponoszone przez Klienta uzależnione są od wyboru sposobu płatności, a także sposobu Dostawy zamówionego Produktu.

7.9. W momencie gdy zamówiony Produkt zostaje wysłany, Klient otrzymuje informację na adres poczty elektronicznej o nadaniu przesyłki.

7.10. Na czas Dostawy zamówionego Produktu składają się kolejno: czas kompletowania Zamówienia (1-2 Dni Roboczych) oraz czas Dostawy zamówionego Produktu przez Dostawcę (2-3 Dni Robocze).

7.11. Zamówiony Produkt jest dostarczany na adres Klienta wskazany podczas składania Zamówienia.

7.12. Klient powinien we własnym zakresie zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.

7.13. Jeżeli Klient nie odbierze przesyłki i trafi ona z powrotem do Sprzedawcy, Sprzedawca będzie kontaktował się telefonicznie lub drogą elektroniczną z Klientem w celu ponownego ustalenia terminu, metody i kosztów Dostawy.

8. Rękojmia i reklamacja.

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Produktu Klientowi bez wad.

8.3. Jeżeli wada Produktu, który został sprzedany Klientowi zostanie stwierdzona w przeciągu dwóch lat od momentu jego wydania, Producent ponosi za to odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Roszczenie z tytułu usunięcia wady lub wymiany Produktu na wolny od wad podlega przedawnieniu po upływie jednego roku, lecz termin ten nie może upłynąć przed terminem określonym w zdaniu pierwszym pkt 10.3. Regulaminu. W terminie tym Klient ma prawo odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży lub wystosować oświadczenie o obniżeniu ceny z racji wady Produktu. Jeżeli Klient wnioskuje o wymianę Produktu na wolny od wad lub o usunięcie wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się w momencie bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

8.4. Klient zgłaszając reklamację może przesłać ją w formie elektronicznej na adres Sprzedawcy biuro@trackery-solarne.pl

8.5. Sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych na ustosunkowanie się do otrzymanej reklamacji.

8.6. Jeżeli Klient będący Konsumentem nie otrzyma odpowiedzi na wystosowaną reklamację w przeciągu 14 dni, jest to tożsame z uwzględnieniem reklamacji. Sprzedawca pokrywa koszty związane z odbiorem, Dostawą i wymianą Produktu na wolny od wad.

8.7. Jeżeli przedmiot Umowy Sprzedaży posiada wadę Klient ma prawo:
- złożyć oficjalne oświadczenie o obniżeniu ceny lub ewentualnie odstąpić od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie zdiagnozowaną wadę,
- zażądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

8.8. W sytuacji, gdy do zajęcia stanowiska przez Sprzedawcę względem otrzymanej reklamacji lub do wykonania uprawnień Klienta z tytułu rękojmi niezbędne okaże się zweryfikowanie Produktu przez Sprzedawcę, Klient reklamujący Produkt zastanie poproszony o jego dostarczenie na koszt Sprzedawcy na adres Sprzedawcy. W sytuacji gdy ze względu na charakter wady Produktu bądź rodzaj Produktu, jego dostarczenie na wskazany adres będzie niemożliwe lub utrudnione, Klient będzie zobligowany po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu do udostępnienia Produktu w miejscu, w którym aktualnie się znajduje.

8.9. Sytuacja opisana w pkt. 10.8. Regulaminu związana z dostarczeniem Produktu przez Klienta, nie ma wpływu na czas przysługujący Sprzedawcy na ustosunkowanie się względem otrzymanej reklamacji oraz nie narusza praw Klienta odnośnie zażądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego jego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady.

8.10. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym objęte są gwarancją na okres wskazany przez producenta jeżeli jest to okres inny niż 2 lata. 

8.11. Klient ma również prawo do złożenia reklamacji odnoście Usług oferowanych przez Usługodawcę. Złożenie reklamacji może odbyć się zarówno drogą elektroniczną jak i w formie pisemnej. Usługodawca rozpatrzy otrzymaną reklamację nie później niż w przeciągu 14 dni kalendarzowych.

8.12. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych rzeczników praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych:
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

8.13. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

9. Odstąpienie od umowy.

9.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, w formie elektronicznej na adres biuro@trackery-solarne.pl lub z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

9.2. Bieg terminu o którym mowa w pkt. 11.1 Regulaminu rozpoczyna się z chwilą wejścia w posiadanie Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca.

9.3. W sytuacji gdy Klient będący jednocześnie Konsumentem odstąpi od Umowy, Umowa Sprzedaży jest uznana za niezawartą. Konsument wówczas zostaje zwolniony ze zobowiązań wynikających z Umowy. Przedmiot Umowy podlega zwrotowi w stanie niezmienionym z wyjątkiem sytuacji, w której Produkt uległ zmianie w ramach zwykłego zarządu. Konsument zobowiązany jest dokonać zwrotu w terminie 14 dni.

9.4. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi pełną odpowiedzialność za każde zmniejszenie wartości Produktu, które jest wynikiem używania go w sposób, który wykracza konieczny w celu stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności.

9.5. Cena zapłacona za Produkt nieuwzględniająca kosztów jego Dostawy, zostanie zwrócona przez Sprzedawcę w taki sam sposób, jaki użył Konsument podczas dokonywania transakcji, chyba że strony postanowią inaczej. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem otrzymanej płatności do momentu otrzymania zwracanego Produktu lub do otrzymania potwierdzenia odesłania Produktu.

9.6. Jeżeli w momencie zawierania transakcji Konsument jako sposób Dostawy wybrał inną niż najtańszą z możliwych opcji, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu dodatkowo poniesionych kosztów.

9.7. Konsument w momencie odstąpienia od umowy ponosi jedynie koszt związany z odesłaniem Produktu do Sprzedawcy.

9.8. W sytuacji gdy Produkt jest usługą, której świadczenie zostało rozpoczęte przed upływem terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument ma obowiązek uiszczenia ceny za usługi świadczone do momentu odstąpienia od Umowy, przy czym cena jest obliczana wówczas proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

9.9. W sytuacji, gdy Konsument wystosował oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca zaakceptował jego ofertę, oferta nie jest wiążąca dla stron. 

9.10. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli,
- w której konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
- zawartej w drodze aukcji publicznej,
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.11. Pouczenie o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

10. Ochrona danych osobowych.

10.1. Usługodawca w ramach realizacji postanowień Regulaminu jest administratorem danych osobowych.

10.2. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę podlegają nadzorowi Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

10.3. Przekazanie Usługodawcy danych osobowych w celu świadczenia przez Sprzedawcę Usług, danych osobowych przekazywanych w trakcie korzystania z Usług, jak również danych osobowych przekazywanych podczas składania Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest dobrowolne.

10.4. Usługodawca zaznacza, że niepodanie określonych danych osobowych podczas Rejestracji wiąże się z brakiem możliwości założenia Konta Klienta.

10.5. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych Usługobiorców.

10.6. Usługodawca gromadzi i przetwarza, jak również będzie przetwarzać w przyszłości, dane osobowe Usługobiorców w celu świadczenia Usług, realizacji Umów Sprzedaży oraz w celach marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody przez Usługobiorcę.

10.7. Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone osobie trzeciej, na co Usługobiorca wyraża zgodę.

10.8. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu w dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Usługodawcę lub osoby trzecie. Usługobiorca może również żądać poprawiania swoich danych lub też ich usunięcia, wysyłając stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej biuro@trackery-solarne.pl. Usługodawca ma prawo odmówić wykasowania danych osobowych, w sytuacji gdy Usługobiorca nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Usługodawcy lub złamał postanowienia Regulaminu i przepisy obowiązującego prawa. Zachowanie danych osobowych w powyższej sytuacji będzie niezbędne do wyjaśnienia zaistniałych okoliczności, a także do ustalenia zakresu odpowiedzialności Usługobiorcy.

10.9. Danymi osobowymi, które podlegają przetwarzaniu i gromadzeniu przez Usługodawcę, są również informacje zapisywane w plikach cookie, a także numer IP Usługobiorcy. Usługobiorca wyraża zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie.

10.10. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów w ramach realizacji Zamówień i świadczenia Usług oraz innych celów zdefiniowanych w Regulaminie. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z literą prawa lub adekwatnie do zgody wyrażonej przez Klienta w ramach obowiązujących przepisów.

10.11. W ramach prowadzonej działalności handlowej Sprzedawca ma prawo przekazać dane osobowe Klienta podmiotowi świadczącemu usługę Dostawy.

10.12. W sytuacji gdy Klient w ramach realizacji Zamówienia skorzysta z usług zewnętrznych płatności elektronicznych, jego dane osobowe zostaną przekazane podmiotowi świadczącemu usługę płatności.

10.13. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług dostarczanych elektronicznie poprzez sieć Internet, może nieść ze sobą niebezpieczeństwo przechwycenia lub zmodyfikowania danych Usługobiorców poprzez nieuprawnione osoby trzecie. Usługodawca zaleca stosowanie dedykowanego oprogramowania antywirusowego, które chroni dane osobowe Usługobiorców.

11. Pliki cookies. 

11.1. Usługodawca używa plików cookies dla celów identyfikacji Usługobiorców.

11.2. Pliki cookies instalowane są w Systemie Teleinformatycznym Usługobiorcy przez System Teleinformatyczny Usługodawcy i mogą być odczytywane wyłącznie przez ten system.

11.3. Usługobiorca wyraża zgodę na instalowanie w jego Systemie Teleinformatycznym plików cookies przez System Teleinformatyczny Usługodawców oraz ich odczytywanie przez ten ostatni.

11.4. Każdy Klient ma możliwość indywidualnie wyłączyć akceptowanie plików cookies, jednak może to utrudnić lub całkowicie uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

12. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców.

12.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz jego postanowienia odnoszą się wyłącznie do Klientów i Usługobiorców, którzy są Przedsiębiorcami.

12.2. Sprzedawca względem Klientów będących Przedsiębiorcami ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, a także żądać dokonania przedpłaty części lub całości Ceny Produktu. Uprawnienie Sprzedawcy w tym zakresie może być zrealizowane w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, poprzez wysłanie wiadomości e-mail określającej ograniczenia lub dodatkowe warunki.

12.3. W momencie przekazania przez Sprzedawcę Produktu do Dostawcy, korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo uszkodzenia lub przypadkowej utraty Produktu, przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą. Sprzedawca nie odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu, które miało miejsce po tym jak Sprzedawca wydał Produkt Dostawcy.

12.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane z realizacją Dostawy przez Dostawcę.

12.5. Klient będący Przedsiębiorcą, którego zamówiony Produkt jest dostarczany poprzez Dostawcę, jest zobligowany do zbadania przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W sytuacji, gdy zostanie stwierdzony ubytek lub uszkodzenie Produktu, Klient będący Przedsiębiorcą jest obowiązany aby przeprowadzić wszelkie czynności w celu ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Dostawcy.

12.6. Sprzedawca względem Klienta będącego Przedsiębiorcą ponosi odpowiedzialność za roszczenia do wysokości zapłaconej ceny za Produkt bez względu na podstawę prawną roszczenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

13. Postanowienia końcowe. 

13.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy www.trackery-solarne.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim.

13.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania - w zakresie dopuszczalnym przez przepisy obowiązującego prawa - zmian i modyfikacji Regulaminu z istotnych przyczyn wynikających z merytorycznych, technicznych lub prawnych aspektów funkcjonowania Serwisu.

13.3. Usługi świadczone są zgodnie z treścią Regulaminu obowiązującego w chwili rozpoczęcia ich świadczenia.

13.4. Wszelkie zmiany w Regulaminie stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia w Regulaminie, o ile nie zastrzeżono inaczej.

13.5. Po ukazaniu się w Sklepie Internetowym informacji o zmianach w Regulaminie, Usługobiorca powinien niezwłocznie zapoznać się jego treścią. Rozpoczęcie korzystania z Usług po opublikowaniu przedmiotowych informacji stanowi ze strony Usługobiorcy akceptację nowej treści Regulaminu w całości.

13.6. Zabrania się w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich, wykorzystywania przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę.

13.7. Naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Usługodawcę do odmowy lub zaprzestania świadczenia Usług na rzecz podmiotu naruszającego, jak również osób działających w jego imieniu i na jego rzecz.

13.8. Ewentualne spory zaistniałe pomiędzy stronami Umowy Sprzedaży będą rozstrzygane najpierw na drodze wypracowania porozumienia i polubownego zakończenia sporu. W sytuacji braku porozumienia spór pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem będzie rozstrzygany w sądzie właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.), natomiast spór pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem (będącym Przedsiębiorcą) będzie poddany sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

13.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13.10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 roku i obowiązuje do jego odwołania lub zmiany.

14. RODO - Rozporządzanie o Ochronie Danych Osobowych.

14.1. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

14.2. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

14.3. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

14.4. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

14.5. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

14.6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl